Μεταλλοπλαστικά

 

Μεταλλοπλαστικά παρεμβύσματα /συναρμογές για χρήση σε δίκτυα υψηλής

πίεσης και θερμοκρασίας. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτη ταινία

κυματοειδούς διατομής και από ταινία γραφίτου. Διατίθενται ανάλογα της

εφαρμογής με εξωτερικό ή /και  με εσωτερικό δακτύλιο κεντραρίσματος, σε

στρογγυλή μορφή είτε και σε οβάλ μορφή.